Kompetencje wydziałów - WUOZ

Urząd Ochrony Zabytków w Opolu
Biuletyn Informacji Publicznej
Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Opolu
Kompetencje i zadania wydziałów 

 

1. Wydziału Zabytków Nieruchomych - kierownik Patrycja Szkółka
 do zadań wydziału należy:
 *sprawowanie nadzoru konserwatorskiego nad zabytkami nieruchomymi, ich zespołami oraz zespołami zieleni komponowanej
 *wydawanie pozwoleń na prowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich, robót budowlanych oraz badań konserwatorskich i architektonicznych
 *wydawanie pozwoleń na zmianę sposobu użytkowania zabytków i ich sprzedaż
 *wydawanie decyzji o wpisie zabytków nieruchomych do rejestru
 *wpółpraca przy opracowywaniu planów rzeczowo - finansowych w zakresie opieki nad zabytkami
 *uzgadnianie decyzji o warunkach zabudowy oraz decyzji o lokalizacji celu publicznego dla obiektów i obszarów objętych ochroną konserwatorską
 *uzgadnianie dokumentacji projektowej w toku postępowania zmierzającego do wydania pozwolenia na budowę dla obiektów i obszarów objętych ochroną konserwatorską;
 *wydawanie opinii i wytycznych dla zabytków nieruchomych oraz zespołów zieleni komponowanej
 *wydawanie wniosków konserwatorskich do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin
 *uzgadnianie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin
 *współpraca z jednostkami samorządu terytorialnego, Agencją Nieruchomości Rolnych, Agencją Mienia Wojskowego i innymi instytucjami
 *prowadzenie spraw związanych z nadawaniem odznaki "Za opiekę nad zabytkami";
 *prowadzenie spraw związanych z konkursem "Zabytek zadbany" oraz innymi konkursami dotyczącymi ochrony zabytków
 *prowadzenie spraw związanych z organizacja szkoleń i prezentacji z zakresu ochrony zabytków
 *prowadzenie spraw związanych z działalnością społecznych opiekunów zabytków.
   
2. Wydziału Zabytków Ruchomych - kierownik Anna Strzoda
 do zadań wydziału należy:
 *prowadzenie kontroli zabytków ruchomych pod kątem stanu ich zachowania, prawidłowości warunków przechowywania, potwierdzonych protokołami i wydawanie zaleceń pokontrolnych lub decyzji, w oparciu o obowiązujące przepisy
 *sprawowanie nadzoru nad prowadzonymi pracami konserwatorskimi, w tym uczestniczenie w odbiorach częściowych i końcowych wykonanych prac konserwatorskich i restauratorskich, sprawdzających zgodność ich przeprowadzenia z udzielonymi pozwoleniami
 *opracowywanie wytycznych i opinii konserwatorskich dotyczących zabytków ruchomych, na wniosek inwestorów lub z urzędu oraz w przypadku kradzieży zabytku ruchomego wypełnianie "aruksza zgłoszenia strat w dobrach kultury", celem przesłania do Ośrodka Ochrony Zbiorów Publicznych w Warszawie
 *wydawanie decyzji o wpisie zabytków ruchomych do rejestru
 *prowadzenie i weryfikowanie zbioru dokumentacji zabytków ruchomych (ewidencja), użyczonego przez Archiwum Zakładowe, w tym m.in
 * opracowywanie materiałów do zlecenia przez wojewódzkiego konserwatora wykonania kart ewidencyjnych
 * odnotowywanie na kartach ewidencyjnych wszelkich prac i decyzji dot. zabytków
 *prowadzenie spraw związanych z wywozem zabytków za granicę w następującym zakresie sporządzanie protokołu oględzin zabytków do wniosków o wydanie jednorazowego pozwolenia na stały wywóz zabytku za granicę, celem przesyłania ich wraz z wnioskami do ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego
 *nadzór nad prowadzeniem spraw związanych z wywozem zabytków za granicę, objętych porozumieniem zawartym pomiędzy Wojewodą Opolskim, a Dyrektorem Muzeum Śląska Opolskiego
 *prowadzenie spraw związanych z finansowaniem opieki nad zabytkami
 *wydawanie pozwoleń m.in. na
 * prowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich oraz badań konserwatorskich przy zabytku ruchomymh wpisanym do rejstru
 * trwałe przeniesienie zabytku ruchomego, wpisanego do rejestru, z naruszeniem ustalonego tradycją wystrój u wnętrza, w którym zabytek ten się znajduje
 *wydawanie zaświadczeń o zabytkowym charakterze pojazdów motoryzacji i włączanie kart ewidencyjnych ruchomych zabytków techniki do wojewódzkiej ewidencji zabytków
 *współpraca z jednostkami samorządu terytorialnego, Agencją Nieruchomości Rolnych oraz innymi instytucjami
   
3. Wydziału Zabytków Archeologicznych - kierownik Krzysztof Spychała
 do zadań wydziału należy:
 *prowadzenie doraźnych, interwencyjnych wykopaliskowych badań ratowniczych stanowisk zagrożonych lub niszczonych "siłami natury"
 *prowadzenie doraźnych, powierzchniowych badań rozpoznawczych dla określenia wytycznych konserwatorskich w uzgodnieniach projektów inwestycyjnych
 *nadzorowanie i koordynowanie wszelkich prac i badań archeologicznych
 *prowadzenie inspekcji terenowych w zakresie stanu zachowania stanowisk archeologicznych
 *prowadzenie na terenie stref archeologicznych i poza nimi inspekcji robót ziemnych realizowanych w ramach inwestycji uzgadnianych przez wojewódzkiego konserwatora zabytków
 *opracowywanie wytycznych i pozwoleń na prowadzenie prac i badań archeologicznych
 *prowadzenie postępowania administracyjnego związnego z wpisem zabytku archeologicznego do rejestru zabytków
 *opracowywanie wytycznych i opinii konserwatorskich odnośnie zabytków archeologicznych
 *przygotowywanie opinii i wytycznych do decyzji o warunkach zabudowy i realizacji inwestycji w zakresie inwestycji liniowych
 *przygotowywanie opracowań odnośnie archeologicznych stref konserwatorskich i rezerwatów archeologicznych
 *współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi urzędu przy opiniownaiu planów zagospodarowania przestrzennego, dokumentacji projektowych i wskazań lokalizacyjnych
 *współpraca z jednostkami administracyji rządowej, instytucjami państwowymi (m.in. muzea, Agencja Nieruchomości Rolnych) i jednostkami samorządu terytorialnego
 *współpraca z centralnymi i regionalnymi ośrodkami, instytucjami naukowo - badawczymi i konserwatorskimi realizującymi badania i prace z zakresu archeologii
 *prowadzenie ewidencji stanowisk archeologicznych zlokalizowanych na terenie woj. opolskiego
 *gromadzenie dokumentacjii zabytków z badań wykopaliskowych i AZP oraz prowadzenie prac związanych z przekazywaniem zabytków zbadanych stanowisk do zbiorów muzeów lub innych uprawnionych jednostek
 *prowadzenie księgi inwentarzowej i magazynu zbiorów AZP oraz fototeki Wydziału
 *przyjmowanie zawiadomień o znalezieniu bądź odkryciu przedmiotu archeologicznego czy znaleziska oraz podejmowanie działań w celu ich ochrony;
 *opiniowanie projektów dotyczących zabytkowych bruków oraz nawierzchni ulic i placów; opracowywanie konserwatorskich archeologicznych założeń dla danego rejonu województwa
 *w zakresie należącym do właściwości stanowiska ds. ochrony zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych:
 * opracowywanie i aktualizowanie wojewódzkich planów ochrony zabytków na wypadek szczególnych zagrożeń
 * nadzór i koordynacja planów ochrony zabytków na wypadek szczególnych zagrożeń jednostek, w których gromadzone i przechowywane są zabytki
 * przeprowadzanie inspekcji zabytków nieruchomych i obiektów, w których gromadzone i przechowywane są zabytki, w celu sprawdzeniaprawidłowego zabezpieczenia przed kradzieżą, pożarem i innymi zagrożeniami
   
4. Stanowiska Pracy ds. Dokumentacji i Rejestru Zabytków - Szymon Ozimek, Mirosław Leśniewski
 zadania:
 *prowadzenie i aktualizacja wojewódzkiego rejestru zabytków
 *przygotowywanie dokumentacji niezbędnej do wydania decyzji o wpisie zabytku do rejestru zabytków
 *współpraca z jednostkami samorządu terytorialnego w zakresie prowadzenia rejestru i ewidencji zabytków
 *przygotowywanie i gromadzenie ewidencji, opracowań i dokumentacji z badań zabytków we współpracy z centralnymi i regionalnymi ośrodkami oraz nadzór nad ich udostępnianiem
 *prowadzenie zbioru kart ewidencyjnych obiektów zabytkowych i wprowadzanie stosownych zmian na wniosek właściwych komórek orgamizacyjnych urzędu
 *prowadzenie ksiąg rejestrowych zabytków woj. opolskiego i uzupełnianie wpisów na podstawie prawomocnych decyzji
 *nadzór nad opracowywaniem, gromadzeniem i udostępnianiem wszystkich rodzajów dokumentacji obiektów zabytkowych
 *prowadzenie archiwum i biblioteki Urzędu
 *współpraca z Ministerstwem Kultury, przedstawicielstwem Komisji Europejskiej w Polsce i innymi instytucjami europejskimi w zakresie programów i projektów dotyczących dóbr kultury oraz sposobach wykorzystania środków z pomocy zagranicznej
 *współpraca z jednostkami samorządu terytorialnego i organizacjami wspierającymi współpracę międzynarodową w zakresie wspólnych inicjatyw na rzecz ochrony i promocji zabytków
 *inicjowanie współpracy z polskimi i zagranicznymi instytucjami pozarządowymi w celu pozyskania funduszy na ochronę i promocję zabytków Opolszczyzny
 *prowadzenie podstawowej dokumentacji dóbr kultury, gromadzenie i udostępnianie dokumentacji obiektów zabytkowych ze zbiorów Oddziału osobom i instytucjom zewnętrznym
   
5. Stanowisko Pracy ds. Kadrowo - Organizacyjnych - Ewa Kozłowska
 zadania:
 *opracowywanie projektów zarządzeń i poleceń służbowych Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, oraz projektów regulaminów organizacyjnych Urzędu
 *prowadzenie spraw kadrowych włącznie z nadzorem dyscypliny pracy
 *opracowywanie planów kontroli oraz planów pracy
 *opracowywanie planu wydatków oraz planów rzeczowo - finansowych, nadzór nad realizacją zadań ujętych w planie
 *realizacja spraw związanych z zamówieniami publicznymi
 *sporządzanie sprawozdań z działalności Urzędu dla Wojewody Opolskiego i Ministerstwa Kultury;
 *nadzór nad prawidłowym obiegiem dokumentów zgodnie z instrukcją kancelaryjną
 *obsługa prawna Urzędu
 *ocena zgodności z prawem decyzji, zarządzeń, poleceń służbowych innych opracowań
 *przygotowywanie wniosków do organów ścigania i orzekania w sprawach dotyczących obiektów zabytkowych
 *monitorowanie zmian w przepisach prawnych oraz przygotowywanie informacji o zmianach i ich wykładni
 *obsługa sekretariatu Urzędu
   
6. Główny Księgowy - Zofia Kampczyk
 zadania:
 *prowadzenie w pełnym zakresie księgowości urzędu
 *podejmowanie, w porozumieniu z wojewódzkim konserwatorem zabytków decyzji w zakresie gospodarowania środkami finansowymi i składnikami majątkowymi
 *sporządzanie sprawozdań z wykonania budżetu w zakresie dochodów, wydatków i zaangażowania środków finansowych
 *prowadzenie należnych rozliczeń podatkowych
 *prowadzenie ewidencji analitycznej i syntetycznej w planie kont
 *obsługa Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
 *prowadzenie ksiąg inwentarzowych Urzędu

Wytworzył(a): Rapiński Artur
Wprowadził(a): Rapiński Artur
Opublikował(a): Rapiński Artur
Liczba wyświetleń: 1378

Data wytworzenia: 2015-02-12 13:21:37
Data publikacji: 2015-02-12 13:21:41
Ostatnio aktualizował(a): Rapiński Artur
Data ostatniej zmiany: 2017-06-26 10:50:00

Historia zmian artykułu:
2017-06-26 10:50:00 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Rapiński Artur, Aktualizacja treści
2016-07-15 11:29:34 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Rapiński Artur, zmiana szablonu
2016-07-14 14:27:21 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Rapiński Artur, Przywrócenie wersji 4 dokumentu
2016-07-12 13:03:29 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Rapiński Artur, zmiana layoutu
2016-04-20 14:36:28 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Rapiński Artur, zmiana layoutu
2016-04-06 15:04:56 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Rapiński Artur, zmiana adresu URL
2015-07-08 16:43:38 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Rapiński Artur, v2

Projekt pn. Upowszechnienie e-usług świadczonych przez administrację publiczną w województwie opolskim jest współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007–2013
na podstawie porozumienia nr RPOP.02.02.00-16-013/13-00.
© Opolski Urząd Wojewódzki
Zamknij ten komunikat Nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Na naszych stronach używamy informacji zapisanych za pomocą cookies m.in. w celach reklamowych i statystycznych. Mogą też stosować je współpracujące z nami podmioty, takie jak firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W każdej przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce Cookies.