Nabór na stanowisko inspektora ochrony zabytków w Wydziale Zabytków Archeologicznych - WUOZ

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Opolu
Biuletyn Informacji Publicznej
Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Opolu
Nabór na stanowisko inspektora ochrony zabytków w Wydziale Zabytków Archeologicznych
EtapOgłoszenie o naborze
Termin składania ofert2018-06-26 15:25
MiejscowośćOpole
Województwo ofertyOpolskie
Poziom stanowiskaspecjalistyczne
Nazwa Jednostki Administracji PublicznejWojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Opolu

Ogłoszenie naboru

Opolski Wojewódzki Konserwator Zabytków poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

inspektor ochrony zabytków

w Wydziale Zabytków Archeologicznych

MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY:

Opole i teren woj. opolskiego

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Opolu
ul. Piastowska 14 
45-082 Opole

ADRES URZĘDU:

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Opolu
ul. Piastowska 14 
45-082 Opole 


WARUNKI PRACY

praca przy komputerze (monitory ekranowe); 
VI piętro, możliwość wjazdu windą; 
szerokie drzwi wejściowe do budynku; praca w terenie, wyjazdy służbowe

ZAKRES ZADAŃ

 • Przyjmowanie zgłoszeń odkryciach i znaleziskach archeologicznych
 • Wykonywanie kontroli i oględzin stanowisk archeologicznych oraz sprawowanie nadzorów nad prawidłowością prowadzonych badań archeologicznych
 • Współudział w przygotowywaniu danych archeologicznych do czynności opiniodawczych dla Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków
 • Prowadzenie i uzupełnianie archeologicznego archiwum konserwatorskiego poprzez gromadzenie danych źródłowych do ewidencji stanowisk archeologicznych
 • Przygotowywanie pozwoleń i decyzji na prowadzenie badań archeologicznych
 • Przygotowywanie pozwoleń na prace przy zabytku i jego otoczeniu
 • Uzgadnianie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz inwestycji celu publicznego
 • Prowadzenie postępowania administracyjnego w sprawie wpisu stanowiska archeologicznego do rejestru zabytków województwa opolskiego
 • Prowadzenie postępowania administracyjnego w zakresie przebudowy dróg i ich nawierzchni oraz infrastruktury drogowej;
 • Gromadzenie dokumentacji archeologicznych prac badawczych, w ramach części archeologicznej archiwum konserwatorskiego
 • Prowadzenie prac dotyczących przekazywania zabytków z badań stanowisk archeologicznych do muzeów i instytucji

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: wyższe archeologia
 • doświadczenie zawodowe: 3 miesiące w obszarze związanym z wykształceniem
 • znajomość przepisów ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami
 • ogólna znajomość zagadnień konserwatorskich
 • znajomość przepisów kodeksu postępowania administracyjnego
 • umiejętność obsługi komputera
 • komunikatywność
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • 3 miesięczna praca w administracji publicznej
 • prawo jazdy kat.B

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 26 czerwca 2018 r.
 • Decyduje data: wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Opolu 
  Piastowska 14 
  45-082 Opole 
  VI piętro

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w naborze.

 • Administrator danych i kontakt do niego: Opolski Wojewódzki Konserwator Zabytków, 45-082 Opole, ul. Piastowska 14, tel. 77 45 24 433
 • Kontakt do inspektora ochrony danych: e-mail: lub poprzez kontakt do administratora danych
 • Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej
 • Informacje o odbiorcach danych: Państwa dane mogą być przekazane podmiotom, którym Administrator Danych Osobowych powierzył wykonywanie czynności związanych z obsługą prawną oraz obsługą informatyczną.
 • Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska)
 • Uprawnienia:
  • prawo żądania od administratora danych dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych, a także prawo do przeniesienia danych; żądanie w tej sprawie można przesłać na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej
  • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego
 • Podstawa prawna przetwarzania danych: art. 221 Kodeksu pracy oraz art. 26 i nast. ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO
 • Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

Dokumenty należy przesłać pocztą (decyduje data faktycznego wpływu do urzędu do dnia 26 czerwca 2018r.) lub złożyć osobiście w sekretariacie WUOZ pokój nr 619, VI piętro, w zamkniętej kopercie z dopiskiem "oferta pracy - inspektor ochrony zabytków" 
Tylko Kandydatki/Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie postępowania kwalifikacyjnego. 
Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone. 
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr 77 45 24 433 
W związku z przypadkami umieszczania ogłoszeń o pracę na portalach internetowych, bez naszej wiedzy i zgody, które to ogłoszenia zawierają liczne błędy i nieścisłości, prosimy o weryfikację treści niniejszych ogłoszeń na stronie internetowej: http://dsc.kprm.gov.pl/ogloszenia-o-naborze lub http://www.wuozopole.pl; 
Prosimy o podanie swoich adresów e-mailowych – preferujemy elektroniczną formę kontaktów z Kandydatkami/Kandydatami do pracy. 
O wynikach rekrutacji zostaną powiadomione osoby, które pozytywnie przeszły poszczególne etapy naboru. 
Wyniki naboru zostaną ogłoszone w BIP Służby Cywilnej KPRM i WUOZ oraz na tablicy ogłoszeń urzędu . 
Niewykorzystane oferty będzie można odebrać po wcześniejszym umówieniu się. Nieodebrane oferty zostaną zniszczone komisyjnie po upływie minimum 4 miesięcy od zakończenia naboru. 
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną. 

Wyniki naboru

INFORMACJA O WYNIKU NABORU

Opolski Wojewódzki Konserwator Zabytków

informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru

na stanowisko urzędnicze:

INSPEKTOR OCHRONY ZABYTKÓW-

1/1 etat

w Wydziale Zabytków Archeologicznych

w Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków w Opolu

       - wybrana została: Pani Marta Kopec

UZASADNIENIE

Pani Marta Kopec spełnia wszystkie wymogi określone w ogłoszeniu o naborze z dnia 15 czerwca 2018 roku na wolne stanowisko urzędnicze.

W ocenie Komisji do spraw naboru kandydatów do pracy w korpusie służby cywilnej, wykształcenie oraz posiadana wiedza kandydata, dają gwarancję właściwej realizacji zadań określonych w ogłoszeniu o naborze na stanowisko INSPEKTORA OCHRONY ZABYTKÓW W Wydziale Zabytków Archeologicznych WUOZ w Opolu.

 

 

Opole, 5 lipca 2018r.                                                                                                                                               Opolski Wojewódzki

                                                                                                                                                                                                   Konserwator Zabytków

                                                                                                                                                                                                           /-/ Elżbieta Molak

Wytworzył(a): Kozłowska Ewa
Wprowadził(a): Kozłowska Ewa
Opublikował(a): Kozłowska Ewa
Liczba wyświetleń: 340

Data wytworzenia: 2018-06-14 17:46:34
Data publikacji: 2018-06-15 04:00:00
Ostatnio aktualizował(a): Kozłowska Ewa
Data ostatniej zmiany: 2018-07-06 16:27:32

Historia zmian artykułu:
2018-07-06 16:27:32 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Kozłowska Ewa, wyniki naboru
2018-06-15 16:29:26 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Kozłowska Ewa, Przeniesienie
2018-06-15 15:17:20 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Kozłowska Ewa, poprawiona data w części inne informacje

Projekt pn. Upowszechnienie e-usług świadczonych przez administrację publiczną w województwie opolskim jest współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007–2013
na podstawie porozumienia nr RPOP.02.02.00-16-013/13-00.
© Opolski Urząd Wojewódzki
Zamknij ten komunikat Nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Na naszych stronach używamy informacji zapisanych za pomocą cookies m.in. w celach reklamowych i statystycznych. Mogą też stosować je współpracujące z nami podmioty, takie jak firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W każdej przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce Cookies.