Nabór na stanowisko inspektora ochrony zabytków w Wydziale Zabytków Nieruchomych - WUOZ

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Opolu
Biuletyn Informacji Publicznej
Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Opolu
Nabór na stanowisko inspektora ochrony zabytków w Wydziale Zabytków Nieruchomych
EtapOgłoszenie o naborze
Termin składania ofert2018-11-09 15:25
MiejscowośćOpole
Województwo ofertyOpolskie
Poziom stanowiskaspecjalistyczne
Nazwa Jednostki Administracji PublicznejWojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Opolu

Ogłoszenie naboru

Opolski Wojewódzki Konserwator Zabytków poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

inspektor ochrony zabytków

w Wydziale Zabytków Nieruchomych

MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY:

Opole, woj. opolskie

ADRES URZĘDU:

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Opolu

ul. Piastowska 14

45-082 Opole

WARUNKI PRACY

praca przy komputerze (monitory ekranowe);

VI piętro, możliwość wjazdu windą;

szerokie drzwi wejściowe do budynku; praca w terenie, wyjazdy służbowe

ZAKRES ZADAŃ

- prowadzenie postępowań przygotowawczych w sprawie wydania pozwolenia na prace w zabytku, jego sprzedaż lub podział, łącznie z opracowaniem odpowiednich decyzji i przedłożenie ich do akceptacji;

- przygotowywanie opinii, wytycznych i zaleceń konserwatorskich na wnioski dotyczące zamierzeń inwestycyjnych w zabytkach, również w zabytkach zieleni;

- prowadzenie oględzin obiektów zabytkowych architektury, budownictwa i zieleni w celu ustalenia zakresu ich ochrony, stanu zachowania i sposobu użytkowania;

- uzgadnianie dokumentacji projektowych w toku postępowania zmierzającego do wydania pozwolenia na budowę dla obiektów i obszarów objętych ochroną konserwatorską;

- prowadzenie kontroli obiektów zabytkowych, w których realizowane są prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane;

- branie udziału w inspekcjach zabytków nieruchomych w celu odbioru prac konserwatorskich i budowlanych prowadzonych o wydane pozwolenie;

- prowadzenie postępowań dotyczących administracyjnych kar pieniężnych zgodnie z przepisami o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

Wykształcenie: wyższe historia sztuki lub zabytkoznawstwo lub konserwacja dzieł sztuki lub architektura lub architektura krajobrazu

- staż pracy: 1 rok w służbie cywilnej

- posiadanie pozytywnej oceny w służbie cywilnej

- znajomość przepisów ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami;

- ogólna znajomość zagadnień konserwatorskich;

- znajomość przepisów kodeksu postępowania administracyjnego;

- umiejętność obsługi komputera;

- komunikatywność;

- Posiadanie obywatelstwa polskiego

- Korzystanie z pełni praw publicznych

- Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

- ukończone studia podyplomowe na kierunku: gospodarka przestrzenna, planowanie przestrzenne;

- studia podyplomowe w zakresie konserwacji zabytków architektury;

- przygotowanie zawodowe do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie;

- znajomość struktury służb konserwatorskich w kraju

- prawo jazdy kat. B

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

Życiorys/CV i list motywacyjny

Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia

Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego /stażu pracy

Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa

Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych

Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

- Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

- Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia

- Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego /stażu pracy

- Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

Dokumenty należy złożyć do: 09 listopada 2018 r.

Decyduje data: wpływu oferty do urzędu

Miejsce składania dokumentów:

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Opolu

Piastowska 14, 45-082 Opole

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w naborze.

Administrator danych i kontakt do niego: Opolski Wojewódzki Konserwator Zabytków , 45-082 Opole ul. Piastowska 14, tel. 77 45 24 433

Kontakt do inspektora ochrony danych: e-mail: lub poprzez kontakt do Administratora danych

Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej

Informacje o odbiorcach danych: Państwa dane mogą być przekazane podmiotom, którym Administrator danych powierzył wykonywanie czynności związanych z obsługą prawną lub obsługą informatyczną.

Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska)

Uprawnienia:

prawo żądania od administratora danych dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych, a także prawo do przeniesienia danych; żądanie w tej sprawie można przesłać na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego

Podstawa prawna przetwarzania danych: art. 221 Kodeksu pracy oraz art. 26 i nast. ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO

Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

Dokumenty należy przesłać pocztą (decyduje data faktycznego wpływu do urzędu do dnia 9 listopada 2018r.) lub złożyć osobiście w sekretariacie WUOZ pokój nr 619, VI piętro, w zamkniętej kopercie z dopiskiem "oferta pracy – inspektor ochrony zabytków "

Tylko Kandydatki/Kandydaci zakwalifikowani, zostaną powiadomieni o terminie postępowania kwalifikacyjnego.

Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr 77 45 24 433

O wynikach rekrutacji zostaną powiadomione osoby, które pozytywnie przeszły poszczególne etapy naboru.

Wyniki naboru zostaną ogłoszone w BIP Służby Cywilnej KPRM i WUOZ oraz na tablicy ogłoszeń urzędu .

Niewykorzystane oferty będzie można odebrać po wcześniejszym umówieniu się. Nieodebrane oferty zostaną zniszczone komisyjnie po upływie minimum 4 miesięcy od zakończenia naboru.

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Wyniki naboru

INFORMACJA O WYNIKU NABORU

z dnia 25 października 2018 roku

Opolski Wojewódzki Konserwator Zabytków

informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru

na stanowisko urzędnicze:

INSPEKTOR OCHRONY ZABYTKÓW-

1/1 etat

w Wydziale Zabytków Nieruchomych

w Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków w Opolu

 

       kandydaci nie spełniają warunków

 

Opole, 16 listopada 2018r.                                           Opolski Wojewódzki

                                                                                     Konserwator Zabytków

                                                                                         /-/ Elżbieta Molak

Wytworzył(a): Kozłowska Ewa
Wprowadził(a): Kozłowska Ewa
Opublikował(a): Kozłowska Ewa
Liczba wyświetleń: 290

Data wytworzenia: 2018-10-23 18:17:40
Data publikacji: 2018-10-25 00:00:00
Ostatnio aktualizował(a): Kozłowska Ewa
Data ostatniej zmiany: 2018-11-20 16:29:59

Historia zmian artykułu:
2018-11-20 16:29:59 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Kozłowska Ewa, wynik naboru
Projekt pn. Upowszechnienie e-usług świadczonych przez administrację publiczną w województwie opolskim jest współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007–2013
na podstawie porozumienia nr RPOP.02.02.00-16-013/13-00.
© Opolski Urząd Wojewódzki
Zamknij ten komunikat Nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Na naszych stronach używamy informacji zapisanych za pomocą cookies m.in. w celach reklamowych i statystycznych. Mogą też stosować je współpracujące z nami podmioty, takie jak firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W każdej przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce Cookies.